Error creating feed file, please make folder cache/ writable (permissions 777)


infolatvia.eu
   russian    latvian
Share |

Pārvaldes forma

Latvija – parlamentāra demokrātiska republika.
Izpildvara: valsts galva – prezidents Valdis Zatlers (no 2007. gada jūlija). Prezidenti izvēl parlaments uz 4 gadiem.
Valdības galva – ministru prezidents, kabinets – Ministru Padome. Kandidātus piedāvā ministru prezidents un nozīmē Parlaments.
Likumdošanas vara: vienpalātas Saeima – 100 vietas (tiek izvēlēta uz 4 gadiem).
Juridiskā vara: Augstākā Tiesa. Tiesas tiek nozīmētas ar Saeimas piekrišanu.
Politiskās partijas: 20.
Vēlēšanu tiesības: no 18 gadiem, vispārīgas vēlēšanu tiesības ir tikai Latvijas pilsoņiem.